Barion Pixel

Adatkezelési tájékoztató

Weblap adatkezelési tájékoztató

A Közélet Iskolája Alapítvány (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 101., képviseli: Makádi Zsófia) webshopjában vásárlók Adatkezelési tájékoztatója

A jelen Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően biztosítja a jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés elvének, valamint az Ön információs önrendelkezési jogának érvényesülését.

A Közélet Iskolája Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) – mint a www.kozeletiskolaja.hu weblap (a továbbiakban: Weblap) tulajdonosa és üzemeltetője – a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval tájékoztatja a Weblapot látogatókat (a továbbiakban: Felhasználókat) a Weblap és a Weblapon elérhető szolgáltatások során történő adatkezelés feltételeiről, így többek között az Alapítvány által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Az Alapítvány elérhetősége:

Székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 101.

Email: kozeletiskolaja@gmail.com

Telefon: 0620-957-1610

Weboldalunk tárhelyszolgáltatója:

Magyar Hosting Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., +36 1 700 2323, info@mhosting.hu)

A „Sütik”ről

A sütik kisméretű szöveges fájlok, amelyek egyedi azonosítót tartalmaznak, amelyek a számítógépén vagy a mobil eszközében tárolódnak, így a Felhasználó által használt eszköz felismerhető lesz, amikor egy bizonyos weboldalt meglátogat, vagy valamely applikációt használ. A sütiket csak az adott oldal látogatásának időtartamára lehet használni, vagy annak mérésére, hogy a Felhasználó időről időre hogyan használja a szolgáltatást és a tartalmat. A sütik segítenek a Weblap és a mobil applikációkban használt fontos jellemzők és funkciók megjelenítésében.

A Közélet Iskolája által használt Smartagon weblap-menedzsment rendszer a látogatóinkról nem gyűjt és nem tárol személyes adatokat. Sütik felhasználásával anonim látogatási statisztikát készít a Google Analytics szolgáltatás segítségével. A tárolt adatok tekintetében a Google adatvédelmi elvei az irányadóak. A Google irányeleveit itt és itt találja.

Személyes adatokat egyedül a Weboldal Boltjában (https://kozeletiskolaja.hu/bolt) történő vásárláskor gyűjtünk és tárolunk, ezzel kapcsolatos további adatkezelési tájékoztatónkat az ÁSZF 8. pontjában találja.

A Weblapban felhasznált süti fájlok nem károsak sem a Felhasználó, sem az általa felhasznált számítógép/végberendezés számára, éppen ezért javasoljuk, hogy ne kapcsolják ki azok kiszolgálását a böngészőikben.

Az Felhasználó módosíthatja a süti fájlok felhasználásának módját a böngészőn keresztül, ezen belül blokkolhatja vagy törölheti azokat, amelyek a Weblapból (és más internetes portálról) származnak. Ebből a célból módosítani kell a böngésző beállításait. A törlés módja az alkalmazott böngészőtől függően eltérő. A süti fájlok eltávolítási módjára vonatkozó információk megtalálhatók a kiválasztott böngésző “Súgó” lapján.

További információk a süti fájlokról, megtalálhatók az alábbi főbb böngésző oldalakon:

A süti fájlok mobiltelefonon vagy más mobil berendezésen történő irányítására vonatkozó részletes információk megtalálhatók az adott telefonkészülék vagy mobil berendezés Felhasználói kézikönyvében/használati utasításában.

A süti fájlok adott berendezésen való alkalmazásának korlátozása lehetetlenné teszi, vagy nagymértékben megnehezíti a Weblap megfelelő használatát, például, emiatt lehetetlenné válhat a bejelentkezés időszakának fenntartása.

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amely szerint a Felhasználó előzetesen beleegyezik a fentebb felsorolt személyes adatainak az Alapítvány által történő kezelésébe a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján. Önnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Alapítvány nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is.

Amennyiben az Alapítvány a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy a Felhasználót előzetesen email útján megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy az Alapítvány részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Kérheti-e Ön adatai törlését, helyesbítését, az adatok kezelésének korlátozását?

Ön az adatok törlését abban az esetben kérheti, ha Ön szerint az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell.

Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

Ön tájékoztatást kérhet az Alapítványtól arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. E kéréseit ingyenesen teljesítjük.

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait írásban jelentse be a kozeletiskolaja@gmail.com email címen, vagy a 1026 Budapest Pasaréti út 101. postacímen.

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu) fordulhat.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt a Felhasználónak célszerű panaszát először az Alapítványnak elküldenie, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy az Alapítvány a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

A Felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet.  A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) amelynek hatályos szövege itt tekinthető meg:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), amelynek hatályos szövege a következő linken keresztül érhető el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

Kapcsolattartói adatkezelési tájékoztató

A Közélet Iskolája Alapítvány (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 101., képviseli: Makádi Zsófia) hírlevelére feliratkozók Adatkezelési tájékoztatója

Az alábbi tájékoztató célja, hogy segítségével Ön a Közélet Iskolája Alapítvány Hírlevelére feliratkozóként a személyes adatainak az Alapítvány által történő kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

Személyes adatokat kezelünk Önről

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

Mit és miért kezelünk?

Az Ön személyes adatai közül a nevét, az email címét, feliratkozásának tárgyát (Miskolci vagy Budapesti hírlevél). Amennyiben Ön részt vett az Alapítvány valamely képzésén vagy eseményén, úgy az esemény nevét, illetve ha külön hozzájárult, akkor további személyes adatait (telefonszám, szervezetének neve) szintén tároljuk az Ön hírlevél feliratkozása kapcsán.

Az adatkezelés célja az, hogy Önnek a Hírlevelet a saját feliratkozása alapján el tudjuk küldeni.

Az adatkezelés jogalapja az, hogy Ön hozzájárult ahhoz [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

A rögzített adatok mindegyike tekintetében az adatkezelő a Közélet Iskolája Alapítvány (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 101.; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék; önállóan képviseli: Makádi Zsófia, kuratóriumi elnök, Fernengel Ágnes ügyvezető igazgató, Udvarhelyi Éva Tessza, kuratóriumi tag; kapcsolattartási e-mailcím: kozeletiskolaja@gmail.com; kapcsolattartási telefonszám: 0620-957-1610).

Az adatait az Alapítvány munkatársai ismerhetik meg a szervezeten belül, azokat másnak nem adjuk ki az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül.

Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk adatai védelmében?

Az Alapítvány az Ön személyes adatait kétfaktoros azonosítással védett szervezeti Dropbox fiókban és a mailchimp rendszerében tárolja jelszóval védetten.

Meddig kezeljük az Ön adatait?

Az adatait mindaddig kezeljük, amíg nem iratkozik le a Hírlevélről.

Kérheti-e Ön adatai törlését, helyesbítését, az adatok kezelésének korlátozását?

Ön bármikor kérheti az adatai törlését, amennyiben már nem tart igényt az Alapítvány rendszeres hírlevelére.

Az adatok törlését továbbá abban az esetben kérheti, ha Ön szerint az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell.

Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

Ön tájékoztatást kérhet az Alapítványtól arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. E kéréseit ingyenesen teljesítjük.

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait írásban jelentse be a kozeletiskolaja@gmail.com email címen, vagy a 1026 Budapest Pasaréti út 101. postacímen.

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu) fordulhat.

Adományozói adatkezelési tájékoztató


A Közélet Iskolája Alapítvány (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 101., képviseli: Makádi Zsófia) adományozóknak szóló Adatkezelési tájékoztatója

Az alábbi tájékoztató célja, hogy segítségével Ön a Közélet Iskolája Alapítvány adományozójaként a személyes adatainak az Alapítvány által történő kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

Személyes adatokat kezelünk Önről

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

Mit és miért kezelünk?

Az Ön személyes adatai közül az Alapítvány számára nyújtott adományával kapcsolatos adatként az Ön nevét, bankszámlaszámát, email címét, és bizonyos esetekben az adóazonosító jelét és a lakcímét.

Az adatkezelés célja, hogy a Közélet Iskolája Alapítvány eleget tudjon tenni a bevételeivel kapcsolatosan a törvényből fakadó nyilvántartási és beszámolási kötelezettségeinek, és rendszeres kapcsolatot tudjon tartani az adományozóval.

Az adatkezelés jogalapja az, hogy az Alapítvány fennálló törvényi kötelezettségét teljesíteni tudja [GDPR 6. cikk (1) c. pontja], illetve az adományozók hozzájárulása a [GDPR 6. cikk (1) a. pontja].

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

A rögzített adatok mindegyike tekintetében az adatkezelő a Közélet Iskolája Alapítvány (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 101.; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék; önállóan képviseli: Makádi Zsófia, kuratóriumi elnök, Fernengel Ágnes ügyvezető igazgató, Udvarhelyi Éva Tessza, kuratóriumi tag; kapcsolattartási e-mailcím: kozeletiskolaja@gmail.com; kapcsolattartási telefonszám: 0620-957-1610).

A kezelt adatokat az Alapítvány munkatársai és a mindenkori könyvelője ismerheti meg, hatósági ellenőrzés esetén hatóságok munkatársai. Az adatokat az Ön kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül semmilyen formában senki más nem ismerheti meg.

A Közélet Iskolájának többféle formában lehet adományt adni. Az adományozási csatornák adatvédelmi irányelvei alább olvashatóak:

·  Paypal adatvédelmi irányelvek: www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full

·  MagNet Bank adatkezelési tájékoztató: https://www.magnetbank.hu/adatvedelem

·  Adjukössze: https://adjukossze.hu/adatkezeles

Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk adatai védelmében?

Az Alapítvány az Ön személyes adatait kétfaktoros azonosítással védett szervezeti Dropboxban tárolja, és ezeket az adatokat más informatikai rendszerekben, vagy adathordozón nem teszi elérhetővé.

Meddig kezeljük az Ön adatait?

Az adományozásával kapcsolatos adatokat az Alapítvány az adományozását követő hetedik év végéig, az adóügyi elévülésig kezeli.

Kérheti-e Ön adatai törlését, helyesbítését, az adatok kezelésének korlátozását?

Ön az adományozásával kapcsolatos adatok és a kapcsolattartási adatok törlését abban az esetben kérheti, ha Ön szerint az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell.

Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

Ön tájékoztatást kérhet az Alapítványtól arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. E kéréseit ingyenesen teljesítjük.

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait írásban jelentse be a kozeletiskolaja@gmail.com email címen, vagy a 1026 Budapest Pasaréti út 101. postacímen.

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu) fordulhat.

Résztvevői adatkezelési tájékoztató


A Közélet Iskolája Alapítvány (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 101., képviseli: Makádi Zsófia) képzésein/eseményein résztvevőknek és érdeklődőknek szóló Adatkezelési tájékoztatója

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Önnek, mint a Közélet Iskolája Alapítvány képzésére/eseményére érdeklődőnek – azaz a Közélet Iskolája tevékenységéről eseti tájékoztatást igénylő magánszemélynek – személyes adatai a Közélet Iskolája által történő kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

Különleges adatokat kezelünk Önről

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik. Az adatkezelés kiterjed az Alapítvány programjaira való bekerülést megelőző eljárásra (jelentkezési folyamatra) is.

A GDPR 9. cikk (1) bekezdése alapján a szimpatizánsaink/képzés résztvevőink egyes adatai különleges adatok (faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok), amelynek kezelése más adatkezelésekhez képest korlátozottabb körben, szigorúbb garanciák mellett lehetséges. Minden Önről kezelt adat tekintetében azok szerint a garanciák szerint biztosítjuk az adatok védelmét, amelyeket a GDPR a különleges adatok kezeléséhez megállapít.

Mit és miért kezelünk?

Az Ön jelentkezésével kapcsolatban személyes adatai közül az alábbiakat kezeljük:

  • az Ön nevét, lakóhelyét, munkahelyét;
  • kapcsolattartási adatként e-mail címét és telefonszámát;
  • illetve a képzések/események szervezésével összefüggő adatként számunkra Ön által átadott nyilatkozatokat és egyéb információkat kezeljük (akadálymentesítés szükségessége, ételérzékenységre vonatkozó adatok, információ a covid19 oltás felvételéről).

Az adatkezelés célja a kezelt adatok tekintetében

a) az Önnel, mint a Közélet Iskolája Alapítvány képzésére/eseményére érdeklődővel való, a Közélet Iskolája Alapítvány működéséről és programjairól, konkrét képzéséről/eseményéről való tájékoztatásra és véleménycserére irányuló kapcsolattartás;

b) tevékenységünket ellenőrző audit során az elszámolás;

c) tevékenységünk és hatékonyságunk mérésére szolgáló statisztika készítése.

Az adatkezelés jogalapja az, hogy

a) Ön az adatkezeléshez a fenti célokból hozzájárult, és az az Önnel való kapcsolattartás rendszeressége esetén közéleti oktatási célú nonprofit szervezet megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű tevékenysége keretében történik [GDPR 9. cikk (2) bekezdés d) pont],

b) az Önnel való nem rendszeres kapcsolattartás esetén az Ön által az adatok rögzítését megelőzően tett kifejezett hozzájáruló nyilatkozat [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont] alapján történik.

A Közélet Iskolája Alapítvány Öntől e körben személyes adat kezelésére vonatkozó hozzájárulást kizárólag a következő formákban kér:

a) személyes kapcsolat útján személyazonosító okmánnyal történt azonosítást követően, amelynek keretében a Közélet Iskolája Alapítvány képviselője vagy munkavállalója az okmányait megtekinti, de azokról másolatot nem készít és nem kezel,

b) elektronikusan, amelynek keretében a hozzájáruló nyilatkozat megtételére a Közélet Iskolája Alapítvány által meghirdetett képzésekre és eseményekre a Google Forms felületén létrehozott valamely jelentkezési lap kitöltésével kerül sor.

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

A rögzített adatok mindegyike tekintetében az adatkezelő a Közélet Iskolája Alapítvány (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 101.; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék; önállóan képviseli: Makádi Zsófia, kuratóriumi elnök, Fernengel Ágnes ügyvezető igazgató, Udvarhelyi Éva Tessza, kuratóriumi tag; kapcsolattartási e-mailcím: kozeletiskolaja@gmail.com; kapcsolattartási telefonszám: 0620-957-1610).

A kezelt adatokat az Alapítvány munkatársai és a képzés/esemény lebonyolításában részt vevő képzők, önkéntesek ismerhetik meg, hatósági ellenőrzés esetén hatóságok munkatársai. Az adatokat az Ön kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül semmilyen formában senki más nem ismerheti meg.

Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk adatai védelmében?

A kezelt adatokhoz csak a Közélet Iskolája Alapítvány vezető tisztviselői és feladatkörrel rendelkező tagjai és munkavállalói, valamint az adatfeldolgozó feladatkörrel rendelkező munkavállalói és önkéntesei férnek hozzá.

A Közélet Iskolája Alapítvány az Ön személyes adatait kétfaktoros azonosítással védett szervezeti Dropbox fiókban kezeli, és ezeket az adatokat sem más adathordozón, sem papíralapon nem teszi elérhetővé. A Közélet Iskolája Alapítványnak minden munkavállalója által használt számítógépe jelszóval védett. A papíralapú, adatokat tartalmazó dokumentumokat (mint pl. képzés jelenléti íve) biztonságos helyen, zárt páncélszekrényben tároljuk.

Meddig kezeljük az Ön adatait?

A Közélet Iskolája Alapítvány az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli[S1] [UT2] .

Kérheti-e Ön adatai törlését, helyesbítését, az adatok kezelésének korlátozását?

Ön a Közélet Iskolája Alapítvány eseményén/képzésén való részvételével kapcsolatos adatok és a kapcsolattartási adatok törlését abban az esetben kérheti, ha Ön szerint az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell.

Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz és hogyan gyakorolhatja az adatkezeléssel összefüggő jogait?

Ön tájékoztatást kérhet az Alapítványtól arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. E kéréseit ingyenesen teljesítjük.

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait írásban jelentse be a kozeletiskolaja@gmail.com email címen, vagy a 1026 Budapest Pasaréti út 101. postacímen.

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu) fordulhat.

Megosztás Facebookon

Támogasd a munkánkat és
legyél részese a változásnak!

Támogatod, hogy egy igazságos országban éljünk, ahol mindenkinek megvan a tudása és képessége ahhoz, hogy kiálljon az érdekeiért

Segíted a magyarországi mozgalmi és civil szféra fejlődését

Hozzájárulsz ahhoz, hogy a képzéseink hosszú távon is mindenki számára elérhetőek legyenek

0
Skip to content